ISO, CWA, FSC en MVO Lees meer informatie hieronder

ISO9001

Vakmanschap, ervaring, specialisatie en bovenal ambitie en gedrevenheid spelen de belangrijkste rollen bij het behalen van de hoogst haalbare kwaliteit van onze producten en diensten. Om die 'kwaliteitsbeleving' blijvend als norm te borgen binnen de gehele Hollandridderkerk groep maken wij adequaat gebruik van ons gecertificeerde ISO 9001 kwaliteitmanagementsysteem.

Alle bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in algemene procedures of afdelingshandboeken die gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle betrokken medewerkers. De inzet van de goed opgeleide KAM-coördinator staat borg voor actuele procedures en handboeken en dat het kwaliteitmanagementsysteem 'leeft' bij alle medewerkers. Wij hechten daarnaast veel belang aan de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken die met regelmaat worden uitgevoerd. Wij zijn uiteraard trots op de uitstekende 'cijfers' die wij krijgen, maar staan altijd open voor aangedragen verbeterpunten.

Ons ISO certificaat is geen doel op zich maar een hulpmiddel om de kwaliteit van onze producten en processen continue te verbeteren!

FSC

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer.

FSC-Chain of Custody (CoC)

CoC-certificering betekent dat alle bedrijven in de handelsketen, van zagerij tot fabrikant van eindproducten, in staat zijn de stroom FSC-gecertificeerde houtproducten apart te houden van de overige producten, zowel administratief als in de praktijk. Waar FSC-houtstromen worden gemengd met non-FSC, moet het bedrijf aantonen dat deze niet gecertificeerde producten afkomstig zijn uit 'gecontroleerde bron'. Dat wil o.a. zeggen: niet illegaal en niet afkomstig uit 'oerbossen'. Een bedrijf dat het proces van scheiding en herkenning aantoonbaar goed beheerst, krijgt van een onafhankelijke certificeerder een FSC-certificaat met een uniek CoC-nummer. Producten met het FSC-logo komen aantoonbaar uit een goed beheerd bos.

SecuredDocuments gebruikt eindproducten van hout (papier en karton) voor het produceren van opdrachten van haar klanten. Daar waar mogelijk zal SecuredDocuments FSC-gecertificeerde materialen inzetten om aan de vraag van haar klanten te voldoen. SecuredDocuments is daarvoor gecertificeerd volgens FSC-CoC onder certificaatnummer SCS-CoC-001974.

MVO

"Duurzaam ondernemen" is binnen de Hollandridderkerk groep geen loze kreet. Wij achten het onze maatschappelijke taak om op duurzame wijze en toekomstgericht om te gaan met de milieuaspecten die onze organisatie kent.

Ons milieubeleid voorziet in het verminderen van de milieubelasting door onze eigen organisatie en het positief beïnvloeden van onze klanten en leveranciers. Dit uit zich o.a. in het toepassen van milieuvriendelijke productieprocessen, energiebesparing, vermindering van het aantal transportkilometers, inkopen van verantwoord papier en het beperken en milieuvriendelijk verwerken van afvalstromen. Wij stellen hoge eisen aan (de producten van) onze leveranciers en ontwikkelen milieuvriendelijke alternatieve applicaties en concepten voor onze klanten.

INTERGRAF:

De certificerende instantie INTERGRAF is door de Europese Commissie geselecteerd om deel uit te maken van de Euro Info Centers (EIC). INTERGRAF heeft twee secties die actief zijn in de Grafische sector: 'Security Printing' en 'Boekbinden en Nabewerking'. Binnen het 'World Print & Communication Forum' (WPCF) voert INTERGRAF het secretariaat en vertegenwoordigt Europa.

Het belangrijkste doel binnen de Europese Commissie is om geplande wetgevingen nauwkeurig te onderzoeken op de mogelijke gevolgen voor de prestaties van de sector.

INTERGRAF schrijft het CWA-certificaat voor Security Printers uit nadat het VPGI haar goedkeuring heeft gegeven op het te keuren systeem van de organisatie die dit certificaat aanvraagt.

VPGI:

De VPGI is nauw betrokken geweest bij de opzet van een reeks van internationale regels voor producenten van beveiligd drukwerk: de CWA 14641. Deze regels zijn opgesteld door een workshop onder toezicht van de CEN (Committee Europeenne Normalisation) in Brussel en onder voorzitterschap van de directeur van de VPGI. Op basis van een overeenkomst met INTERGRAF Brussel voert de Stichting VPGI-Certificaat wereldwijd audits uit voor de certificering van bedrijven volgens deze regels. Door de opzet van de CWA 14641 norm is certificering mogelijk in combinatie met ISO certificering.

CWA:

Het internationaal erkende CWA-certificaat staat voor een pakket aan richtlijnen voor beveiligd drukwerk dat door de CEN is gepubliceerd. Binnen deze norm worden hoge eisen gesteld aan de wijze waarop en de mate waarin beveiliging van het product en proces plaatsvinden. Ook de omgeving en toegankelijkheid worden, voor de waarborging van kwaliteit en veiligheid, onderworpen aan een risico-inventarisatie.

De volgende eisen zijn minimaal van toepassing:

Personeel:

 • werken volgens de procedures van het beveiligingssysteem
 • afgeronde cursus Beveiligd Drukwerk
 • geheimhoudingsplicht en periodiek herhaalde screening
Productbeheer:
 • volgens beveiligingsplan
 • registratie van ontvangst, voorraad, gebruik en uitval van grondstoffen, halffabricaten en eindproduct
 • beheersing intern transport
 • geregistreerde vernietiging van niet langer gebruikte halffabricaten, beeldvormen, beeldinformatie en dergelijke
 • controle, toezicht en inspectie op registratie
 • verpakkingsbeveiliging voor aflevering
 • beveiligd extern transport
Omgevingsbeveiliging:
 • beveiligde afgesloten werkruimte(s)
 • legitimatie en registratie van bezoekers
 • bezoekersbegeleiding
 • afsluitingsprocedures
 • bouwtechnische beveiliging
 • controle- en detectiesysteem