Productie van beveiligd waardedrukwerk

Productie van beveiligd waardedrukwerk

Onder de noemer Secured Printing produceert SecuredDocuments waardedocumenten waarvan de authenticiteit gewaarborgd is en de fraudebestendigheid verhoogd is.

In algemene zin vertegenwoordigen waardedocumenten een bepaalde, al dan niet overdraagbare, waarde. Deze documenten versterken iemands financiële positie en zijn dus zeer gewild in het criminele circuit. Het ligt dus voor de hand dat waardedocumenten beschermd moeten worden tegen namaak, vervalsing of diefstal met oneigenlijk gebruik als gevolg.

Hiertoe zijn er binnen Security Printing de volgende mogelijkheden:

Uitermate belangrijk bij het tot stand brengen van een effectief en efficiënt toepasbaar waardedocument is het vertrekpunt. De risicoanalyse. Vragen als hoe het document gebruikt gaat worden, waar de risico's van het document zitten en in welke omgeving het document moet functioneren, dienen hier beantwoord te worden.

Onderdeel van de te formuleren strategie is ook het bepalen van de wijze waarop het waardedocument in de dagelijkse praktijk wordt gecontroleerd. Controleurs dienen namelijk over instrumenten te beschikken om het document op echtheid te beproeven. Het resultaat vormt een optimale eenheid van beveiliging- en communicatiedoelstellingen.

Het begrip authenticiteit is een kwaliteitskenmerk. Het betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van een document, een bericht, een gegeven of een ander object. In de informatiebeveiliging betekent het dat de herkomst van een bericht onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Bij een vervalsing hebben voorwerpen of documenten de schijn van authenticiteit terwijl dit niet het geval is. Onder meer op grond van vergelijking met erkend authentiek materiaal kan men vaststellen of men al dan niet met een vervalsing te maken heeft.

Een echtheidskenmerk is een eigenschap van een document of waardepapier, bijvoorbeeld een bankbiljet, bankpas of paspoort. Echtheidskenmerken worden aangebracht om vervalsing of valsemunterij te voorkomen. Echtheidskenmerken waarborgen de authenticiteit van een document.

Enkele voorbeelden: Hologram en kinegram, microtekst, watermerk, preeg, (laser-)nummering, fluorescerende vezels in het papier. Wij informeren u graag over de vernieuwende mogelijkheden met Tonerbased Digital Security Printing!

Beveiligingselementen beschermen een document of proces tegen oneigenlijk gebruik. In de wereld van documenten maken we onderscheid tussen digitale documenten (bestanden) en fysieke documenten (papier). Zo kunnen digitale documenten beveiligd worden en gebruikers vergaand worden geautoriseerd om toegang tot deze documenten te verkrijgen. In papieren documenten kunnen bijvoorbeeld kopieerbeveiligingen worden aangebracht. Een kopie van het origineel laat dan een verborgen tekst zien die duidt op oneigenlijk gebruik.

SecuredDocuments informeert u graag over de mogelijkheden met uw documenten!

Voorbeelden van waardedocumenten:

  • Legitimatiebewijzen
  • Cards
  • Cadeaubonnen
  • Toegangskaarten
  • Spaarkaarten
  • Diploma's
  • Cijferlijsten
  • Parkeervergunningen
  • Tickets